• Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkola do 11 kwietnia

     • ZMIANY W OPIECE PRZEDSZKOLNEJ

      UWAGA RODZICE !

      W związku z wprowadzeniem przez Rząd nowych wytycznych w walce z pandemią,

      od 29 marca do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli.

      Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Opieka stacjonarna zapewniona będzie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci rodziców, którzy:

      1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
      2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
      3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
      4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
      5. wykonują działania ratownicze,
      6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz.1876 i 2369), 
      7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
      8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
      9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
      10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
      11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

      Warunkiem zapewnienia opieki jest złożenie wniosku do dyrektora przedszkola na adres:

      pspb1@o2.pl lub ppbiala@onet.pl

      Wsparcie mogą uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

      ZAŁĄCZNIK: wniosek-dla-rodzica.doc

      https://www.kuratorium.opole.pl/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia/

      https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf