• 11 LISTOPADA

     • DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

      Dnia 10 listopada obchodziliśmy w przedszkolu kolejną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wszyscy odświętnie i pięknie ubrani brali udział w uroczystości. Rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego oraz wspólną recytacją wiersza "POLAK MAŁY". Dzieci wystąpiły z piosenkami patriotycznymi i tańcami narodowymi. Odbył się rownież quiz wiedzy o Polsce, w którym dzieci wykazały się obszerną wiedzą o naszym kraju, znajomością symboli narodowych oraz najważniejszych miast Polski. Poznały również historię swojego kraju w oparciu o film edukacyjny dla dzieci. Dzień był pełen wrażen i emocji, który z pewnością zapadnie w pamięci małych patriotycznych serduszek.

     • NOWY ROK SZKOLNY

     • ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

      DRODZY RODZICE !

      Nowy rok szkolny rozpoczynamy  w formie stacionarnej, w reżimie sanitarnym. Dbając o bezpieczeństwo nas wszystkich, musimy nadal przestrzegać wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Pamitamy o dezynfekcji, osłonie ust i nosa oraz zachowaniu dystansu społecznego

      Do przedszkola wchodzimy jednym wejściem głównym, następnie przekazujemy dziecko pracownikowi przedszkola, który wspomagając w czynnościach samoobsługowych odprowadza je do przypisanej grupy.

      Wyjątek stanowią dzieci, które rozpoczynają edukację w naszym przedszkolu, w pierwszych dniach pobytu można wprowadzić dziecko do szatni, przebrać je i odprowadzić do właściwej sali.

      Pamiętamy, że do przedszkola przyprowadzamy dzieci wyłącznie zdrowe bez objawów chorobowych, tj.kataru, gorączki i kaszlu.

      Przynosimy ze sobą obuwie zmienne i w razie konieczności coś do przebrania, nic więcej, bez zabawek  i przytulanek.

      Wszelkie nowe informacje dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania naszej placówki będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej oraz przekazywane przez wychowawców.

      Wszystkim Rodzicom i Dzieciom życzymy spokojnego nowego roku szkolnego, szczególnie rodzicom dzieci, które pierwszy raz przychodzą do naszego przedszkola, przeżywających stres, oby adaptacja do nowego otoczenia przebiegała pomyślnie. Przypominamy o zasadach ułatwiająch rozstanie i jak wiele zależy od postawy Rodzica.

      Równocześnie w przedszkolu dokładamy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne i  czuły się dobrze.

      Dyrekcja Publicznego Przedszkola w Białej

       

     • Dyżur wakacyjny

     • Harmonogram pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym 2021

      PRZEDSZKOLE W BIAŁEJ czynny oddział dyżurujący w sierpniu w godz. 6.30 – 15.30

      - przerwa wakacyjna od 1 lipca do 31 lipca 2021r.;

      O. ZAM. W PRĘŻYNIE czynny oddział dyżurujący w lipcu w godz. 6.30 – 15.30

      - przerwa wakacyjna od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021r.;

      O. ZAM. W GOSTOMI czynny oddział dyżurujący w lipcu i sierpniu w godz. 8.00 – 13.00 (ze względów organizacyjnych bez cateringu)

      - bez przerwy wakacyjnej,

      O. ZAM. W SOLCU czynny oddział dyżurujący w lipcu w godz. 8.00 – 13.00

      - przerwa wakacyjna od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021r.;

      O. ZAM. W LIGOCIE BIALSKIEJ czynny oddział dyżurujący w sierpniu od w godz. 8.00 – 13.00

      - przerwa wakacyjna od 1 lipca do 31 sierpnia 2021r.;

      O. ZAM. W ŚMICZU czynny oddział dyżurujący w sierpniu od w godz. 8.00 – 13.00

      - przerwa wakacyjna od 1 lipca do 31 lipca 2021r.;

      Dzieci, które będą korzystać z usług przedszkola pełniącego dyżur w okresie wakacyjnym, prosimy wpisać na listy dostępne w poszczególnym oddziale, w terminie do 18 czerwca 2021r. Wszelkich dodatkowych informacji udziela wicedyrektor przedszkola pod nr tel. 77 4387 143; 513 106 424.

      UWAGA! W przypadku gdy liczba dzieci przez kolejne dwa dni będzie wynosiła 3 i poniżej, to dzieci te będą kierowane do najbliższego czynnego przedszkola.

     • Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkola do 11 kwietnia

     • ZMIANY W OPIECE PRZEDSZKOLNEJ

      UWAGA RODZICE !

      W związku z wprowadzeniem przez Rząd nowych wytycznych w walce z pandemią,

      od 29 marca do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli.

      Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Opieka stacjonarna zapewniona będzie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci rodziców, którzy:

      1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
      2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
      3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
      4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
      5. wykonują działania ratownicze,
      6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz.1876 i 2369), 
      7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
      8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
      9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
      10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
      11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

      Warunkiem zapewnienia opieki jest złożenie wniosku do dyrektora przedszkola na adres:

      pspb1@o2.pl lub ppbiala@onet.pl

      Wsparcie mogą uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

      ZAŁĄCZNIK: wniosek-dla-rodzica.doc

      https://www.kuratorium.opole.pl/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia/

      https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

     • ZMIANY ORGANIZACYJNE W PROCEDURACH PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

     • Drodzy Rodzice, od 18 stycznia na podstawie ZARZĄDZENIA DYREKTORA, nastąpią zmiany w procedurach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w okresie pandemii COVID19.

      Dzieci bedą odbierane przy wejściu na teren przedszkola przez panie woźne pełniące dyżur.

      Rodzice nie wchodzą do części przedszkolnej.

      Dzieci mogą być przyprowadzone do przedszkola maksymalnie do godzinny 8:30 ( drzwi wejściowe do budynku zostaną zamknięte ).

      Rodzic przyprowadzając lub odbierając dziecko do/z przedszkola używa dzwonka znajdującego się przy wejściu do przedszkola informując tym samym pracowników o swoim przybyciu.

      Przy odbiorze dziecka obowiązują te same procedury, co w godzinach rannych.

      W szczególnych przypadkach np. ciągły płacz dziecka za zgodą p. zastępcy dyrektora zsp. ds. przedszkola można wpuścić rodzica na teren szatni.

      Pozostałe zasady dotyczące przyprowadzania dzieci w okresie pandemii pozostają bez zmian.

      Szegółowe procedury znajdują się w ZARZĄDZENIU DYREKTORA PRZEDSZKOLA

     • Aktualizacja wytycznych dla przedszkoli

     • Uwaga!

      Najnowsza aktualizacja GIS dotycząca wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli wskazuje, że jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

      Pozostałe wytyczną nie uległy zmianie i nadal do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, przestrzegamy dystanu społecznego minimum 1,5m odległości, przed wejściem dezynfekujemy ręce i zachowujemy się odpowiedzialnie.

     • Zajęcia dodatkowe

     • ZAJĘCIA DODATKOWE

      W roku szkolnym 2020/21 nasze przedszkole przystępuje do projektów dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pod nazwą

      Ja w przedszkolu - miło i efektywnie spędzam czas”

      W ramach projektów realizowane będą zajęcia dodatkowe

      w Publicznym Przedszkolu w Białej oraz w oddziałach zamiejscowych w

      Prężynie, Śmiczu, Solcu, Gostomi i Ligocie Bialskiej.

      Oferta zajęć w przedszkolu w Białej

      • zaj.muzyczno-rytmiczne
      • zaj.matematyczne "KODOWANIE NA DYWANIE"
      • zaj.ruchowe
      • zaj.logopedyczne indywidualne
      • zaj.korekcyjno-kompensacyjne
      • zaj.rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

      Zajęcia dodatkowe - Gostomia

      • zaj. logopedyczne indywidualne
      • zaj. matematyczne z „KODOWANIE NA DYWANIE”
      • zaj. z zaburzeniami SI
      • zaj. tańce z rytmiką
      • zaj. ekologiczne
      • zaj. wyrównawcze
      • zaj. artystyczne
      • zaj. aktywności ruchowej

      Zajęcia dodatkowe - Śmicz

      • zaj. matematyczne „KODOWANIE NA DYWANIE”
      • zaj.muzyczno-rytmiczne
      • zaj. Integracji Sensorycznej

      Zajęcia dodatkowe - Prężyna

      • zaj. stymulujące rozwój-„KODOWANIE NA DYWANIE” 
      • Zajęcia artystyczne
      • Zajęcia aktywności ruchowej

      Zajęcia dodatkowe - Solec

      • Zajęcia plastyczno-techniczne
      • Zajęcia muzyczno-ruchowe

      Zajęcia dodatkowe - Ligota Bialska

      • Zajęcia plastyczno-techniczne
      • Zajęcia muzyczno-ruchowe

      Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie deklaracji, którą będzie można pobrać u wychowawców.

     • Ubezpieczenie NNW

     • Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2020/2021. Szczegółowe warunki ubezpieczenia NNW dostępne są na stronie ZSP Biała w zakładce RODZICE dalej.

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

     • Rok szkolny rozpoczynamy z nowymi wytycznymi MEN, GIS i MZ dotyczącymi bezpieczństwa podczas pobytu dzieci w placówkach oświatowych. Wracamy wszyscy do przedszkola w systemie stacjonarnym z zachowaniem zaleceń sanitarnych.

      Wytyczne-dla-przedszkoli

      W trosce o bezpieczeństwo, wejścia do przedszkola będą dwa. Jedno od strony placu zabaw dla dzieci starszych, które będą przy wejściu odbierane przez pracownika przedszkola i zaprowadzane do danej grupy. Drugie wejście główne dla dzieci, które pierwszy raz przyjdą do przedszkola. Rodzice z dziećmi z zachowaniem dystansu społecznego oraz w maseczkach przyprowadzają dziecko na teren przedszkola i przekazują do danej grupy. Sposób odebrania dziecka z przedszkola jest w ten sam sposób.

      Do przedszkola przyprowadzamy dzieci wyłącznie zdrowe. Przynosimy ze sobą obuwie zmienne i w razie konieczności coś do przebrania, nic więcej. W przedszkolu zapewniamy wyżywienie i dostęp do wody.

      W razie konieczności wychowawcy są w stałym kontakcie z rodzicami.

      Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przedszkole było bezpieczne i dzieci czuły się dobrze.